CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: behavioral economics

Giai đoạn siêu mặt trăng có những ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán tại Việt Nam.
Nghiên cứu này thực hiện hoàn toàn trên dữ liệu Việt Nam, do các tác giả thuần Việt Nam tiến hành, và xử lý một vấn đề thuộc tầm mức lý thuyết tương đối tổng quát về tín hiệu giá trong bất đối xứng thông tin kinh tế, và nằm ở ranh giới của tâm lý, lý thuyết hành vi, và kinh tế y tế.