CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Bioeconomic

Nghiên cứu mới đánh giá giá trị kinh tế và các tác động của biến đổi khí hậu, hoạt động kinh tế đến hệ sinh thái rặng san hô ở vịnh Nha Trang.