CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: BioRxiv

Bài điểm thông tin khoa học về các tác động của COVID-19 tới thế giới xuất bản học thuật.
Mới đây, dịch vụ bình duyệt và công bố khoa học miễn phí, Peerage of Science, đã công bố chương trình TRiP - Transparent Review in Preprints cùng với Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), EMBO Press, eLife và Hypothesis.
Cùng nhìn lại sự phát triển của một trong những hệ thống lưu trữ bảo thảo thành công nhất hiện nay—bioRxiv—sau 5 năm hoạt động với hơn 40 nghìn bản thảo đã được đăng tải.