CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Brent Hecht

Phản biện phải đảm bảo nhà nghiên cứu nêu đầy đủ hệ quả tiêu cực của nghiên cứu. Một đề nghị mới đang gay xôn xao giới khoa học máy tính.