CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: bus

Bài này trình bày vài suy nghĩ về ích lợi của đi xe bus ở Việt Nam cho công việc nghiên cứu khoa học, xuất phát từ quan sát và kinh nghiệm cá nhân.