CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Calls for Papers

Hội nghị quốc tế về học tập đảo ngược trong đào tạo nghề và các vấn đề liên quan vào ngày 22 và 23 tháng 12 tới tại Đài Loan mời các nhà nghiên cứu đóng góp bài.
Tạp chí duy nhất trong hệ thống của Nature về Khoa học Xã hội và Nhân văn mời đóng góp bài.