CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Center for Open Science

Kết quả mới công bố của thí nghiệm thử thách khả năng tái lập của 28 nghiên cứu tâm lý học cho thấy các nghiên cứu khoa học xã hội cần có các quy chuẩn để minh bạch hóa dữ liệu, phương pháp.
Hệ thống lưu trữ arXiv ra mắt lần đầu tiên năm 1991 và đến nay, đã có thêm nhiều hệ thống lưu trữ khác được giới thiệu.
Brian Nosek và các cộng sự ở tổ chức Center for Open Science (COS) tiếp tục công bố kết quả của thử nghiệm tái xác lập kết quả nghiên cứu trên hai tạp chí đỉnh cao Nature và Science.