CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: child education

Trong thời đại kỹ thuật số, kiến thức về lĩnh vực này đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết và đây cũng là trụ cột quan trọng trong việc phát triển giáo dục phổ thông, đặc biệt đối với thế hệ trẻ sinh từ năm 2002 đến 2010.
Nghiên cứu mới sử dụng phương pháp tham số và phi tham số tìm hiểu tác động của tín dụng vi mô đối với giáo dục trẻ em ở Việt Nam.