CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: childhood

Nghiên cứu mới đây phân tích bộ dữ liệu đồ sộ đã cho thấy việc tiếp xúc với môi trường học thuật ngay từ nhỏ có ảnh hưởng thực tế đến sự phát triển các kĩ năng như đọc hiểu hay tính toán khi trưởng thành như thế nào.