CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: cinema

Bài bình luận về một bộ phim rất Á Đông, xoay quanh một lời nói dối.
One of the most powerful speeches of the 2005 American film Coach Carter was delivered inside a library, which may seem odd for a sports movie.
Tác giả Todd VanDerWerff của Vox đặt ra câu hỏi về tầm quan trọng của mảng báo chí phê bình văn hóa