CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: citation

Nhà nghiên cứu từng nằm trong danh sách được trích dẫn đặc biệt cao của Clarivate Analytics bị một tạp chí loại khỏi ban biên tập, và một tạp chí khác cấm tham gia bình duyệt, vì các dấu hiệu vi phạm đạo đứcc nghiêm trọng.
Một khái niệm khoa học, mặc dù sai, nhưng khi trở nên quen thuộc thì sẽ rất khó khăn để có thể lật tẩy và loại bỏ nó một cách triệt để.
Tác giả Mohamed Elgandi (University of British Columbia, Canada) đưa ra một góc nhìn lý thú về đặc trưng các nghiên cứu giàu trích dẫn.
SSRN nâng cấp dịch vụ thống kê trích dẫn với thuật toán mới và sự kết nối với CrossRef.
Các nghiên cứu sử dụng dấu gạch nối (–) trong tên bài có thể ảnh hưởng đến thống kê trích dẫn về lâu dài.