CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: CiteScoreTracker

Ngày 23-6-2020, CiteScore 2019 đã được Scopus cập nhật cùng với cách tính mới.
Cơ sở dữ liệu Scopus bắt đầu cập nhật hệ số tác động 2018 CiteScore.
Hôm nay hệ thống CSDL chỉ mục hóa ấn phẩm Scopus đã cung cấp trên mạng toàn bộ hệ số tác động của các tạp chí đang có mặt trong CSDL. Dẫn đầu vẫn là Ca-A Cancer Journal for Clinicians với CiteScore ngất ngưởng, 130.47, tăng vọt so với mức 89.23 của năm 2016.