CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: climate change

Tờ báo uy tín The Guardian cập nhập một số thuật ngữ thay thế cho các từ đã quên thuộc như biến đổi khí hậu (climate change) hay ấm lên toàn cầu (global warming). Sự thay đổi này nhằm nhấn mạnh tính cấp bách và nghiêm trọng của vấn đề môi trường hiện nay.
Nghiên cứu mới tìm hiểu về sự bất bình đẳng giới tính và các vấn đề xã hội. Các tác giả gợi ý phụ nữ tại nông thôn Việt Nam cần tự có các kế hoạch ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu
Nghiên cứu mới đánh giá giá trị kinh tế và các tác động của biến đổi khí hậu, hoạt động kinh tế đến hệ sinh thái rặng san hô ở vịnh Nha Trang.
Thêm một nghiên cứu dựa trên dữ liệu lớn của gần 4 thập kỉ về nhiệt độ toàn cầu cho thấy ảnh hưởng của con người đến các biến đổi khí hậu.
Những nỗ lực chuẩn hóa và chia sẻ dữ liệu lớn về Trái Đất phục vụ khoa học