CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: co-authoring behaviors

Xin giới thiệu một hình ảnh nhiều màu sắc rực rỡ. Có thể gọi văn vẻ là một rừng hoa rực rỡ, tỏa hương thơm. Nhưng thực tế cách mô tả hình ảnh này cũng không có gì quá. Tại sao?