CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Consumer behaviour

Bài điểm thông tin về các tác động của COVID-19, cách ly xã hội, tới vấn đề tiêu dùng của người dân.
Giới trẻ không thật sự quan tâm đến yếu tố môi trường khi tính thể hiện là yếu tố tiên quyết trong mua sắm.