CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Corporate governance

Nghiên cứu mới tìm hiểu về nhận thức của giám đốc độc lập về vai trò của mình trong doanh nghiệp.
Tác động của quản trị doanh nghiệp đến mối quan hệ tích cực giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp tại Việt Nam.