CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: corporate social responsibility

Nghiên cứu mới của tác giả Đỗ Mạnh Hoàng và các cộng sự về nhận thức của người tiêu dùng Việt Nam với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) trên tạp chí Corporate Social Responsibility and Environmental Management.
Nghiên cứu định tính về các tác động kinh tế, xã hội, và môi trường của việc khai thác mỏ tại một số cộng đồng khai thác và không khai thác mỏ tại tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
Tác động của quản trị doanh nghiệp đến mối quan hệ tích cực giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp tại Việt Nam.
Các tác giả Nguyễn Quang Minh, Jo Bensemann và Stephen Kelly (ĐH Massey, New Zealand) đã luận giải về bản chất của khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (corporate social responsbility — CSR) trong bối cảnh Việt Nam thông qua khung khái niếm: truyền thống, quản trị và tính hiện đại.
Điều tra về các chương trình marketing xã hội của các doanh nghiệp trong thay đổi nhận thức về môi trường thông qua du lịch