CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Corruption

Nghiên cứu mới đánh giá ảnh hưởng của tham nhũng đến chất lượng nguồn vốn nhân lực
Nghiên cứu về ảnh hưởng của mức độ tham nhũng lên hai cách thức đầu tư nước ngoài (FDI) từ dữ liệu của 131 quốc gia từ năm 2003 đến 2015.