CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: credit

Bài nghiên cứu rà soát tổng quan lý thuyết về thị trường tín dụng và yếu tố quyết định tiếp cận hệ thống tín dụng tại nông thôn Việt Nam.
Quyền tác giả (authorship) là một vấn đề nhạy cảm trong khoa học. Một nhà khoa học cần có đóng góp như thế nào là để được có tên trong một công bố?
Bằng việc phân tích dữ liệu của Vietnam Access to Resources Household Survey (VARHS) các năm 2013-2014, nhóm tác giả đã chỉ ra nam giới được đặc cách vay tiền hơn sơ với nữ giới.