CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Critical reading

Đọc lướt sách trên các thiết bị điện tử cho thấy một số ảnh hưởng tới cách tư duy của con người.
Một góc nhìn vui về trạng thái khi đọc một bài báo khoa học. Bài viết của SSHPA cho báo Khoa học và Phát triển ngày 30 tháng 8 năm 2018.
Rèn luyện các kĩ năng mềm của một nhà nghiên cứu ngay từ khi còn là sinh viên đại học sẽ giúp các bạn sinh viên hình dung rõ nét hơn một con đường công việc trong tương lai: Quản lí thời gian, thời gian tĩnh, đọc có tính phê bình, ghi chép/lưu trữ dữ liệu, lập kế hoạch.