CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Đà Nẵng

Tác giả Pham Ngoc Ha, trong nghiên cứu mới, cho rằng chất lượng của khu vực công ở Việt Nam vẫn còn thấp dù đã có nỗ lực cải cách và cần có sự chủ động và hiệu quả từ lãnh đạo để cải thiện.