CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: dân số

Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Việt Cường (NEU; MDRI) về tác động của việc "vỡ kế hoạch" đến giáo dục và sự nghiệp của trẻ được công bố ngày 22/3 vừa qua trên Journal of Population Economics.