CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: data management

Triều Tiên, một quốc gia bí ẩn với rất ít thông tin xác thực về kinh tế. Vậy làm thế nào để các chuyên gia có thể ước tính được mức sống của người dân ở quốc gia này?
Ai đã xuất bản trên các ấn phẩm hiện đại đều đã từng bắt gặp một dòng chữ nhỏ, bắt đầu bằng DOI (Digital Object Identifier). Đó là hệ thống do CrossRef sáng tạo nên, liên kết và điều hành. Ngày nay, đó là một hệ sinh thái thông tin khổng lồ mà thoạt nhìn nhiều người có thể chưa nhận thấy ngay.
Tác giả Jessica Espey (Chương trình TReNDS, UN Sustainable Development Solutions Network) nhận định các quốc gia cần có các hệ thống cơ sở dữ liệu thật tốt để có thể đạt được mục tiêu phát triển bền vững SDG.
Sự hợp tác giữa các cơ quan chính phủ và dịch vụ đám mây thương mại ảnh hưởng thế nào đến chi phí và khả năng truy cập dữ liệu công?
Scopus là cơ sở dữ liệu (CSDL) lưu trữ thông tin khoa học về các bài đã xuất bản, được chỉ mục hóa cùng với thông tin cá nhân tác giả (như cơ quan, số bài, số trích dẫn, đồng tác giả, v.v..)