CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Đê

Việc canh tác lúa của người dân ở ĐBSCL trong những năm gần đây đã thay đổi vì khu đê bao rộng không còn cho phép nông dân hưởng lợi từ nước lũ. Diện tích của khu vực bị ngập bị thu hẹp liên tục đã làm giảm trầm tích màu mỡ và giảm chất lượng môi trường, gây nguy hiểm cho tính bền vững sinh kế của người nông dân trong khu vực.