CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Digital Object Identifier

Ai đã xuất bản trên các ấn phẩm hiện đại đều đã từng bắt gặp một dòng chữ nhỏ, bắt đầu bằng DOI (Digital Object Identifier). Đó là hệ thống do CrossRef sáng tạo nên, liên kết và điều hành. Ngày nay, đó là một hệ sinh thái thông tin khổng lồ mà thoạt nhìn nhiều người có thể chưa nhận thấy ngay.