CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: domestic violence

Các nghiên cứu mới với bằng chứng thực thực nghiệm quan trọng về ảnh hưởng mà sự hạnh phúc của người mẹ mang tới cho tương lai của trẻ.
Một vài nghiên cứu về bạo hành trong quan hệ tình cảm của người trẻ tại Canada và Việt Nam.