CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Earth Science

Nature với lưới kết nối khổng lồ của hơn 4070 nhà khoa học nghiên cứu về Trái Đất và môi trường.
Những nỗ lực chuẩn hóa và chia sẻ dữ liệu lớn về Trái Đất phục vụ khoa học
Dự án hợp tác nghiên cứu mới giữa NASA và đại học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội