CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Earth Science

Các cơ quan chính phủ, nhà máy điện hạt nhân và các cơ quan dịch vụ khẩn cấp không cung cấp dữ liệu về mức độ phóng xạ Fukushima cho công chúng sau thảm họa, và duy trì ảo tưởng về sự an toàn. Trước sự việc này, người Nhật đã tìm cách thu lấy những dữ liệu riêng và đáng tin cậy để tự bảo vệ.
Nature với lưới kết nối khổng lồ của hơn 4070 nhà khoa học nghiên cứu về Trái Đất và môi trường.
Những nỗ lực chuẩn hóa và chia sẻ dữ liệu lớn về Trái Đất phục vụ khoa học
Dự án hợp tác nghiên cứu mới giữa NASA và đại học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội