CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: economic growth

Nghiên cứu mới của tác giả Đoàn Quang Huy (Đại học Thái Nguyên) về khu vực hạ Sahara châu Phi.
Nghiên cứu tìm hiểu ảnh hưởng của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia có mức thu nhập trung bình dựa trên bộ dữ liệu 158 quốc gia.