CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: economic opportunity

Chuyển giới để định hình lại giới tính của mình đã là một lựa chọn khó khăn nhưng sau khi chuyển giới, những người này còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Đó là câu chuyện ở rất nhiều nước trên thế giới, trong đó bao gồm cả Việt Nam.