CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Economic valuation

Nghiên cứu mới đánh giá giá trị kinh tế và các tác động của biến đổi khí hậu, hoạt động kinh tế đến hệ sinh thái rặng san hô ở vịnh Nha Trang.