CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Ecosystem services

Sự hiện diện của giá trị “ecosystem services” ngay trong đời sống hàng ngày của người dân nơi đây.
Các kế quả nghiên cứu cho thấy hệ thống quản trị rừng có ảnh hưởng tới không chỉ LULC mà còn có ảnh hưởng đến các giá trị kinh tế rừng. Tuy nhiên, các giá trị này bị ảnh hưởng theo các chiều hướng khác nhau tùy từng hệ thống quản trị chứ không đi theo chiều hướng xác định. Trong 3 mô hình được nghiên cứu, không có mô hình nào là luôn luôn “tốt hơn” các mô hình còn lại.