CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: education

Nghiên cứu mới về bình đẳng trong tiếp cận giáo dục ở nhóm trẻ em thuộc các dân tộc thiểu số tại Ethiopia, Peru, Ấn Độ và Việt Nam.
Tại Việt Nam, 7.8% dân số là người khuyết tật, tuy nhiên, phần lớn số người này chỉ học đến bậc tiểu học.