CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: employability

Nghiên cứu mới về những tác động đến khả năng được tuyển dụng và triển vọng nghề nghiệp của sinh viên đã tốt nghiệp các chương trình tiên tiến tại các trường đại học ở Việt Nam.
Nghiên cứu về sự khác biệt trong chiến lược làm tăng khả năng tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam, Úc, và Nhật.