CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: English

Tác giả Sneha Kulkarn gợi ý các hướng đi để giúp đỡ các nhà nghiên cứu không sử dụng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ vượt qua được rào cản về ngôn ngữ.
Báo cáo của Editage về góc nhìn của các tác giả về công bố học thuật đã mang đến những thông tin hữu ích về các vấn đề như ngôn ngữ, đạo đức khoa học hay xu hướng Open-Access
Tác giả Trần Thị Lý (Đại học Deakin) và Nguyễn Thu Hương (Đại học Ngoại Thương) công bố về quốc tế hóa đại học ở Việt Nam thông qua sử dụng tiếng Anh.