CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Entrepreneurial opportunity

Công bố mới về mối quan hệ giữa quá trình hội nhập vào nước bản địa và việc khởi nghiệp kinh doanh của người nhập cư vào Thụy Điển.