CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: entrepreneurs

Nghiên cứu mới về công việc của người chuyển giới và kinh doanh tại Việt Nam. Hai tác giả đã chỉ ra tầm quan trọng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong đảm bảo công việc cho người chuyển giới.