CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: entrepreneurship

Nghiên cứu mới tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới ý định kinh doanh của người trẻ ở Việt Nam.
Lời mời đóng góp bài Chuyên đề Tài chính khởi nghiệp ở giai đoạn bình minh công nghiệp 4.0 [Journal of Risk and Financial Management — ISI Web of Science]
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của chất lượng thể chế đến hiệu quả hoạt động và sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp mới và cũ tại thị trường Việt Nam