CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: exchange rate

Nghiên cứu mới về ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái tới xuất khẩu tại Việt Nam trong số chuyên đề Empirical Finance trên tạp chí Journal of Risk and Financial Management [ESCI].
Tác giả Ngan Tran (nghiên cứu sinh tại School of Economics, Finance and Marketing, thuộc RMIT University, Melbourne, Australia) có bài nghiên cứu mới rất lý thú về tác động dài hạn của các kênh truyền dẫn qua các van điều tiết lãi suất trên thị trường chính thức, đăng trên Journal of the Asia Pacific Economy, tháng 2-2018.