CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Fire regime

Nghiên cứu chỉ ra rằng sự thay đổi triều đại, mâu thuẫn của loài người và sự bất ổn kèm theo mới là yếu tố chính ảnh hưởng đến cường độ cháy rừng tại vùng Đồng Bằng Sông Hồng, chứ không phải là nông nghiệp.