CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: fisheries management

Việc khai thác cá thương mại đang dần là vấn nạn lớn cho hệ sinh thái biển dẫn đến sự tận diệt cá biển, hành động nào của chúng ta có thể hạn chế và dừng việc đấy lại? Đó có phải là “ngừng ăn cá”?
Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm có những ảnh hưởng tích cực đến người dân, đặc biệt là ngư dân tuy nhiên cần phải có sự quản lí hợp lí.