CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: fm.3018

Nghiên cứu mới đánh giá vai trò quan trọng của người cha trong từng giai đoạn học hỏi của người con tại các doanh ngiệp gia đình tại Việt Nam.
Dữ liệu liên kết đồng tác giả của SSHPA được sản xuất cho độ sâu 2-bước. Và qua quan sát hàng trăm lưới như vậy cho tới thời điểm này (13-5-2018), có lẽ hình dưới đây cho lưới “đẹp” nhất. (Đến lúc này là có tổng cộng 1749 nhà khoa học có dữ liệu, trong đó 733 là người Việt.)
Buổi hội thảo ứng dụng truyền thông xã hội trong nghiên cứu được tổ chức cùng với sự tham gia của đông đảo cá nhân cho thấy nhận thức về truyền thông khoa học của các trường đại học và công tác truyền thông trong nghiên cứu ngày càng đóng một vai trò quan trọng.
Nhóm tác giả nghiên cứ về mối liên hệ giữa chất lượng thể chế địa phương ở nước sở tại và sự lựa chọn của những người hồi hương. Các tác giả tập trung vào lựa chọn địa phương của những người di cư Việt Nam mong muốn quay trở về quê hương vào năm 2014.