CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: funding-to-publication ratio

Nghiên cứu mới của tác giả Wayne Wahls đã đánh giá tương quan giữa tiền tài trợ và đầu ra sản phẩm của các nghiên cứu nhận tài trợ từ quỹ United States National Institutes of Health (NIH). Kết quả cuối cùng rất thú vị khi các trường 'kém' danh giá hơn mới là những người sử dụng tiền tài trợ hiệu quả hơn.
Các yếu tố tính chính chưa chắc đã là các yếu tố tiên quyết để các nhà khoa học có năng suất hiệu quả. Nghiên cứu gần đây đã cho thấy sự tự do đem lại hiệu quả tốt hơn cho các nhà khoa học.