CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: game industry

Nghiên cứu mới đánh giá các tác động của một số chính sách kinh tế và ngoại giao cốt lõi làm nên điều kiện hình thành và phát triển của dịch vụ Internet, và sau đó là game online, tại Việt Nam.
Tác giả Phan Quang Anh mới đây công bố nghiên cứu mới về thị trường game online tại Việt Nam. Đây là một trong những nghiên cứu về game đầu tiên tại Việt Nam.