CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: globalization index of research

Tác giả Dalmeet Singh Chawla có bài trích lược nghiên cứu mới trên Nature Index ngày 10-10 cho biết, hệ thống khoa học của Nga chệch bước rõ rệt so với chuẩn mực hợp tác quốc tế toàn cầu hiện nay.