CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Government

Sự hợp tác giữa các cơ quan chính phủ và dịch vụ đám mây thương mại ảnh hưởng thế nào đến chi phí và khả năng truy cập dữ liệu công?
Nhóm nghiên cứu đến từ Aalborg University đánh giá vai trò của chính phủ và các dịch vụ viễn thông từ góc nhìn của các bên liên quan mật thiết.