CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: harsh parenting

Nghiên cứu đã chỉ ra hệ quả có hại về tinh thần, thể chất, cảm xúc và đặc biệt là kết quả học tập của việc dạy dỗ trẻ bằng cách đánh mắng.