CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: health data

Các nhà khoa học xã hội cảnh báo trên Nature về ảnh hưởng của các con bots trên mạng xã hội tới các nghiên cứu thu thập dữ liệu từ nguồn này.