CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: healthcare

Giải thưởng nhiếp ảnh khoa học Wellcome Photography Prize hướng đến các vấn đề sức khỏe mà xã hội gặp phải, cũng như ảnh hưởng của các vấn đề sức khỏe tới con người. Năm nay, giải thưởng tập trung vào 4 chủ đề: Sự bùng phát bệnh dịch (Outbreak), Quan điểm xã hội (Social Perspectives), những thế giới ẩn giấu (Hidden Worlds), tiêu điểm y tế (Medicine in Focus).