CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Heroic act

Một nghiên cứu về chứng trầm cảm sau đột quỵ trên tạp chí Stroke [JIF 2020 = 7.914; CiteScore 2020 = 12.7] đã bị rút vì một tác nhân bất ngờ: Excel.