CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Highly Cited Researchers

Nhà nghiên cứu từng nằm trong danh sách được trích dẫn đặc biệt cao của Clarivate Analytics bị một tạp chí loại khỏi ban biên tập, và một tạp chí khác cấm tham gia bình duyệt, vì các dấu hiệu vi phạm đạo đứcc nghiêm trọng.
Bên cạnh Journal Citation Reports, Clarivate Analytics còn có danh sách Highly Cited Researchers được công bố hàng năm thống kê các nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất.